­
­

تاریخ انتشار 1394/9/3

شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات به منظور معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان محلات و هم چنین معرفی دهکده آبدرمانی محلات اقدام به شرکت در نمایشگاه فرصت های شغلی و سرمایه گذاری کیش در تاریخ 17 تا 22 آبان ماه نمود

همچنین در این نمایشگاه بانکها و شرکت بزرگ داخلی و خارجی از جمله شرکت صندوق حضورفعال داشتند که شرکت توسعه دهکده آبدرمانی با حضور در این نمایشگاه مورد استقبال شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی  متعدی قرار گرفت