­
­


آقای علیرضا جلالی

سمت:رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه دهکده آبدرمانی


آقای مهدی دشتکی حصاری

سمت:نایب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل


آقای سیاوش قربانی

سمت:عضو هیئت مدیره